Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΟ ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΙ Ο ΠΥΡΓΟΣ (ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ)

Η εικόνα του Παλαιόκαστρου από το βιβλίο του Π.Γ. Σταμπόλα 1898.
ΤΟ ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΙ Ο ΠΥΡΓΟΣ (ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ)

Για τον πύργο (Παλαιόκαστρο) στη παραλία της Βαρέας είχαμε ακούσει πάρα πολλά όπως:
Οι κατακτητές της Ελλάδας του Β΄ Παγκόσμιου Πόλεμου, είχαν προβεί σε εκτεταμένες ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ αρχαιολογικές ανασκαφές κι ότι είχαν γκρεμίσει το σωζόμενο μέρος του αρχαίου οχυρωματικού συγκροτήματος και το τοίχος του πύργου ύψος 25μ. Δεν γνωρίζουμε τι ανακάλυψαν και που βρίσκονται σήμερα. Ο συγκεκριμένος λόφος κατοικούταν από το 3000 π.Χ.   
Δυστυχώς δεν είχε πέσει στην αντίληψη μας κάτι γραπτό για το συγκεκριμένο οχυρωματικό συγκρότημα παρά μόνο μία φωτογραφία από το βιβλίο του Παναγιώτη Γ. Σταμπόλα "Η Μεγαρίς" : Γεωγραφία ιστορία λαογραφία της επαρχίας Μεγαρίδος από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρις ημών, μετά 30 εικόνων σχεδιαγραμμάτων και χαρτών. Ημερομηνία έκδοσης:  ΑΘΗΝΑΙ 1898.
Πρόσφατα όμως βρεθήκαμε μπροστά στην μελέτη του Ιωάννη Θρεψιάδη όπου το 1933-1934 έκανε σωστικές ανασκαφές στη πόλη των Μεγάρων και εκεί μας δίδει την γραπτή μαρτυρία/πληροφορία πως -μέχρι τουλάχιστον το 1936- ο Πύργος και μέρος του αρχαίου οχυρωματικού συγκροτήματος υπήρχε ορθό στο λόφο!  
Γράφει ο Ι. Θρεψιάδης:
"Εις τά Μέγαρα, εις άπόστασίν τινα από τής πόλεως καί παρά τον άρχαΐον λιμένα αυτής, τήν Νίσαιαν, επί χθαμαλού λόφου Μινώας καλουμένου σώζεται οχυροματικόν συγκρότημα εκ πύργου και τείχους."
(I. Θρεψιάδου : “Άνασκαφαι έν Μεγάροις”  σελ. 51. 1936
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/09/2016 13:34:37 EEST - 94.66.173.91)
Ο Θρεψιάδης επίσης θεωρεί ότι ο ρωμαϊκός πύργος (που έχει χτιστεί επάνω σε αρχαιότερα κτήρια) ήταν του 5ου αιώνα μ.Χ διότι είχε βρεθεί μια μαρμάρινη πινακίδα που έγραφε  ότι επισκεύασε τους πύργους των Μεγάρων ο κόμητας Διογένης (1).

(1)Έργον καί τούτο τον μεγαλοπρεπεστάτον Κόμητος Διογένονς, τον παιδός \ Αρχέλαον, ος τών 'Ελληνίδων πόλεων ώς τής ιδίας οικίας κηδόμένος παρέσχεν καί τή Μεγαρ[έ]ων εις μεν πύργων κατασκευήν εκατόν χρυαίνονς, Iπεντήκοντα δε καί εκατόν ετέρους δισχιλίους τε καί διακοσίους \ πόδας μαρμά­ρου εις την άνανέωσιν τοΰ λουτρού, τιμιώτερον \ ούδεν ηγούμενος τον τούς 'Έλληνας ευεργετεΐν | άνανεούντετάς πόλεις». (Ditt. Syl. II3 90

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου